Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του τμήματος αιμοδοσίας.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του τμήματος αιμοδοσίας του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 61ΓΑΟΡΡ3-ΡΞ9 μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΨΩΣΤΟΡΡ3-1Ξ8 και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εργαλείων του Ορθοπεδικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια εργαλείων του Ορθοπεδικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας.


Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΨΙ8ΕΟΡΡ3-ΓΙΕ και μπορείτε να την δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μονάδας Υπερήχου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

H A.E.M.Y. A.E. προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την για την προμήθεια Μονάδας Υπερήχου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Την προκήρυξη μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ.