Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) πλυντηρίων ρούχων για το τμήμα καθαριότητας του Γ.Ν. Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) πλυντηρίων ρούχων για το τμήμα καθαριότητας του Γ.Ν. Θήρας.


Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΨΗ0ΟΡΡ3-6ΒΖ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (5399. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)5399. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης ψυκτικών θαλάμων καταψυκτών του Γ.Ν. Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού προκειμένου της εγκατάστασης μεμονωμένων μονάδων παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας των πέντε ψυκτικών θαλάμων συντήρησης και των τριών καταψυκτών του Γ.Ν. Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 78ΝΨΟΡΡ3-ΞΗΡ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (6042. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)6042. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλεγμάτων χειρουργείου για το Γ.Ν. Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων χειρουργείου Γ.Ν. Θήρας.


Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΨ3ΧΟΡΡ3-ΒΑΣ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (6199. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)6199. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων χειρουργείου Γ.Ν. Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων χειρουργείου Γ.Ν. Θήρας.


Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΒ6ΦΟΡΡ3-Μ0Κ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (5912.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)5912. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τον εξοπλισμό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 61Ρ7ΟΡΡ3-ΡΓ2 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Επισυνάψεις
File
Download this file (5877. Πρόσκληση.pdf)5877. Πρόσκληση.pdf