Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της φορητής θερμοκοιτίδας μεταφοράς ΤΙ-2000, του κατασκευαστικού οίκου David

ΑΔΑ: ΨΤΟΥΟΡΡ3-7ΞΝ

Αρ.Πρωτ.: 3001/16.05.22

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της φορητής θερμοκοιτίδας μεταφοράς ΤΙ-2000, του κατασκευαστικού οίκου David»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2965/13.05.22 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Επτακόσια ευρώ (700 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

16 Μαΐου 2022

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και της έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, κατά CPV: 71321000-4 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών: Υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών

ΑΔΑ: 992ΔΟΡΡ3-ΚΡΛ

Αρ.Πρωτ.: 3000/16.05.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και της έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, κατά CPV: 71321000-4 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών: Υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2854/10.05.24 εισήγηση του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (12.276 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

16 Μαΐου 2022

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

 

 

2769. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2773 ΜΕ ΑΔΑ 6ΚΔΠΟΡΡ3-35Ο.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο.docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος μάρκας NISSAN VAN της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος μάρκας NISSAN VAN της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2768/05.05.22 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή του Γ.Ν. Θήρας .

 

 

2768. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΥ6ΟΡΡ3-ΧΛΣ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ασφάλιση του εταιρικού οχήματος μάρκας NISSAN VAN της ΑΕΜΥ Α.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο.docx