ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ gia ΑΠΥ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021.docx

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ gia ΑΠΥ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021.pdf

ΑΔΑ: 6ΗΓ6ΟΡΡ3-ΝΞΔ Αρ.Πρωτ.: 252/19-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φιαλών νερού με συνοδό εξοπλισμό ψυκτών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για 12 μήνες » Σ

ΑΔΑ: 6ΗΓ6ΟΡΡ3-ΝΞΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αρ.Πρωτ.: 252/19-01-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φιαλών νερού με συνοδό εξοπλισμό ψυκτών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για 12 μήνες » ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Την με Αρ. Πρωτ. 236/18.01.21 εισήγηση του Διοικητικού Υποδιευθυντή του Γ.Ν. Θήρας. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Επτά χιλιάδες ευρώ ( 7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χαμηλότερη Τιμή 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.:101/11-01-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.:101/11-01-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΝΕΠΟΡΡ3-0ΜΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ gia ΑΠΥ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ gia ΑΠΥ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

6Χ8ΒΟΡΡ3-2Ψ7.pdf