Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6346ΟΡΡ3-ΣΥΞ

 Αρ.Πρωτ.: 3076/3.6.20

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2819/21.05.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ  (3.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

 

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας

2819 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3076 ΜΕ ΑΔΑ 6346ΟΡΡ3-ΣΥΞ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο τραπεζιών για την τοποθέτηση των κυτίων παραπόνων του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6ΧΚΦΟΡΡ3-Ε11

 Αρ.Πρωτ.: 3077/3.6.20

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο τραπεζιών για την τοποθέτηση των κυτίων παραπόνων του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2893/26.05.2020 εισήγηση του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Γ.Ν. Θήρας .

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Διακόσια ευρώ   (200,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

 

2893 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3077 ΜΕ ΑΔΑ 6ΧΚΦΟΡΡ3

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο τραπεζιών για την τοποθέτηση των κυτίων παραπόνων του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εντύπων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για διάστημα 6 μηνών

ΑΔΑ: Ω2ΖΙΟΡΡ3-6ΡΣ

Αρ.Πρωτ.: 3075/ 3.6.20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εντύπων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για διάστημα 6 μηνών»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 3040/01.06.2020 εισήγηση της Διευθύνουσας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ   (2.500,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3040

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εντύπων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για διάστημα 6 μηνών

ΠΡΟΤΥΠΟ 1-9, 11

ΠΡΟΤΥΠΟ 10

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας»

2822. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ .docx

2822 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2869 ΜΕ ΑΔΑ 9Ψ57ΟΡΡ3-58Π

2819. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ HEATMASTER

2819 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2870 ΜΕ ΑΔΑ 637ΑΟΡΡ3-7ΜΞ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

 

DOC

PDF