Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του Heatmaster ζεστού νερού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του Heatmaster ζεστού νερού του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

          β. Την με Αρ. Πρωτ. 3194/09.06.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

3194.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5500 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.docx

3194 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3304 ΜΕ ΑΔΑ 6Υ8ΘΟΡΡ3-0ΑΒ (1).pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6 ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΓΚΟΥ 707V TOY OIKOY CODAN ARGUS

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική συντήρηση έξι (6) αντλιών όγκου 707V του κατασκευαστικού οίκου Codan Argus του Γ.Ν. Θήρας , έως 31/12/2020 »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

          β. Την με Αρ. Πρωτ. 3221/10.06.2020 εισήγηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών.doc

Πρόσκληση συλλογής προσφορών.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές και συντηρήσεις ιατρικών μηχανήματων του Γ.Ν. Θήρας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές και συντηρήσεις ιατρικών μηχανήματων του Γ.Ν. Θήρας έως 31/12/2020 »
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας
β. Την με Αρ. Πρωτ. 3142/05.06.2020 εισήγηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

3142 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3208 ΜΕ ΑΔΑ ΨΨΧΟΟΡΡ3-ΤΡ6 (1).pdf

 

3142. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.docx

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6346ΟΡΡ3-ΣΥΞ

 Αρ.Πρωτ.: 3076/3.6.20

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2819/21.05.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ  (3.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

 

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας

2819 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3076 ΜΕ ΑΔΑ 6346ΟΡΡ3-ΣΥΞ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο τραπεζιών για την τοποθέτηση των κυτίων παραπόνων του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6ΧΚΦΟΡΡ3-Ε11

 Αρ.Πρωτ.: 3077/3.6.20

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο τραπεζιών για την τοποθέτηση των κυτίων παραπόνων του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2893/26.05.2020 εισήγηση του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Γ.Ν. Θήρας .

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Διακόσια ευρώ   (200,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

 

2893 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3077 ΜΕ ΑΔΑ 6ΧΚΦΟΡΡ3

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο τραπεζιών για την τοποθέτηση των κυτίων παραπόνων του Γ.Ν. Θήρας