Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης για ένας έτος για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας

H Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης για ένας έτος για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας. 

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χρωστικών - διαλυμάτων και σύστημα φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χρωστικών - διαλυμάτων και σύστημα φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης επτά νέων κλιματιστικών μονάδων.


Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης επτά νέων κλιματιστικών μονάδων και την αποξήλωση των υφισταμένων στο κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας.Θήρας.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο αδειών AutoCAD.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια δύο αδειών AutoCAD πρόσφατης έκδοσης (2017-2019) για τo Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.