ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Θέμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -1- ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΤΟΧΟΥ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -1- ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΚΑΤΟΧΟΥ  Α.Π.Υ.  ΜΕ  ΤΗΝ  Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΨΜΠΓΟΡΡ3-ΨΜΡ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -1- ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΚΑΤΟΧΟΥ  Α.Π.Υ.  ΜΕ  ΤΗΝ  Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.     ΘΗΡΑΣ (word)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια (έως 31-12-2020) των αναλωσίμων του εγχυτήρα σκιαγραφικού Medrad stellant d ct του αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια (έως 31-12-2020) των αναλωσίμων του εγχυτήρα σκιαγραφικού Medrad stellant d ct του αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια (έως 31-12-2020) των αναλωσίμων του εγχυτήρα σκιαγραφικού Medrad stellant d ct του αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και Τεστ Γρίπης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και Τεστ Γρίπης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για το 2020

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και Τεστ Γρίπης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας , για το 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας , για ένα έτος »

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας , για ένα έτος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και για διάστημα 12 μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και για διάστημα 12 μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.(DOC)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και για διάστημα 12 μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. (PDF)

ΑΔΑ:ΨΖ1ΔΟΡΡ3-Ψ3Σ