Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια φορητού ακτινολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: ΩΖ3ΓΟΡΡ3-ΧΝΨ

Αρ.Πρωτ.: 352/21.01.22352/21.01.22

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια φορητού ακτινολογικού μηχανήματος  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 282/19.01.2022 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Θήρας και της έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη

ΑΔΑ: ΨΓΓΥΟΡΡ3-32Μ

Αρ.Πρωτ.: 346/21.01.2246/21.01.22

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Θήρας και της έκδοσης  υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 269/11.01.2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ ( 7.440 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης του Γ.Ν. Θήρας που θα καλύψουν τις ανάγκες έως την 31.12.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης του Γ.Ν. Θήρας που θα καλύψουν τις ανάγκες έως την 31.12.22»

 

 

226. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 247 ΜΕ ΑΔΑ ΨΑ54ΟΡΡ3-ΥΤΩ.pdf

 

Πρόσκληση για επείγουσα προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης του Γ.Ν. Θήρας που θα καλύψουν ανάγκες έως την 31.12.22.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης του Γ.Ν. Θήρας που θα καλύψουν τις ανάγκες έως την 31.12.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης του Γ.Ν. Θήρας που θα καλύψουν τις ανάγκες έως την 31.12.22»

 

 

226. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 247 ΜΕ ΑΔΑ ΨΑ54ΟΡΡ3-ΥΤΩ.pdf

 

Πρόσκληση για επείγουσα προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης του Γ.Ν. Θήρας που θα καλύψουν ανάγκες έως την 31.12.22.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας του Γ.Ν. Θήρας»

 

139. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 248 ΜΕ ΑΔΑ 9ΚΨ3ΟΡΡ3-4Χ4.pdf

 

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας του Γ.Ν. Θήρας.docx