Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση της διαχείρισης και αποκομιδής των μολυσματικών αποβλήτων του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την ανάθεση της διαχείρισης και αποκομιδής των μολυσματικών αποβλήτων του Γ.Ν.Θήρας.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού εστίασης για το τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού εστίασης για το τμήμα διατροφής του Γ.Ν.Θήρας.


Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων και νερού

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων και νερού του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (χημικοβαναλυσ.pdf)χημικοβαναλυσ.pdf

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας»

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες εφτακόσια οχτώ ευρώ (2.708,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (ΦΘ.pdf)ΦΘ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων και προμήθεια συνοδού εξοπλισμού πολλαπλών χρήσεων για το Γ.Ν.Θήρας

H A.E.M.Y. A.E προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων και προμήθεια συνοδού εξοπλισμού πολλαπλών χρήσεων για το Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκαεννιά χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ (19.850,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
Download this file (χειρεργαλ.pdf)χειρεργαλ.pdf