Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο επαναφορτιζόμενων μπαταριών για λαρυγγοσκόπια KAWE του Γ.Ν. Θήρας

 

694. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 788 ΜΕ ΑΔΑ 6Θ6ΚΟΡΡ3-ΙΦΖ (1).pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο επαναφορτιζόμενων μπαταριών για λαρυγγοσκόπια KAWE του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης για τις ανάγκες της επισιτιστικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας

                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης για τις ανάγκες της επισιτιστικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας»

 

674. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 786 ΜΕ ΑΔΑ 9Ο5ΦΟΡΡ3-ΛΘΣ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης για τις ανάγκες της επισιτιστικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επαναπλήρωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας φιαλών οξυγόνου

 

 

 

Πρόσκληση για επαναπλήρωση φιαλών

 

564. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 708 ΜΕ ΑΔΑ 9ΘΥΕΟΡΡ3-ΔΑΒ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων (15.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6Φ1ΝΟΡΡ3-Α3Π

Προκληση (word)

Αρ.Πρωτ.: 409/ 27.01.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων (15.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας» ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Την με Αρ. Πρωτ. 375/26.01.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας . Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκαέξι χιλιάδες ευρώ ( 16.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χαμηλότερη Τιμή 27 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δύο αδειών AutoCAD πρόσφατης έκδοσης (2018-2020) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

 

 

378. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 408 ΜΕ ΑΔΑ ΨΚΓΟΟΡΡ3-5ΧΩ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δύο αδειών AutoCAD πρόσφατης έκδοσης (2018-2020) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx