Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική απολύμανση- μικροβιοκτονία σε χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική απολύμανση- μικροβιοκτονία σε χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

3018. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3047 ΜΕ ΑΔΑ 69ΗΒΟΡΡ3-ΘΣ0.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική απολύμανση- μικροβιοκτονία σε χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.docx

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για Σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια  προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο των τριών ψυκτικών μηχανήματων και της αντλίας θερμότητας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών και

ΑΔΑ: Ω5ΜΜΟΡΡ3-13Τ

Αρ.Πρωτ.: 2905/18.05.2021

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για Σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια  προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο των τριών ψυκτικών μηχανήματων και της αντλίας θερμότητας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών και για το χρονικό διάστημα του ενός έτους»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 2584 /28.04.21 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Γ.Ν. Θήρας .

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

2868. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2896 ΜΕ ΑΔΑ 9ΩΣΠΟΡΡ3-ΤΩΔ.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

 

 

 

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών εστίασης και εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για έξι μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών εστίασης και εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για έξι μήνες»

 

2789. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2847 ΜΕ ΑΔΑ 60ΜΔΟΡΡ3-ΛΙΙ.pdf

 

Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών εστίασης και εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για 6 μήνες.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για Σύναψη ετήσιας συμβάσης με εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του γενικού νοσοκομείου θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για Σύναψη ετήσιας συμβάσης με εταιρεία για την εκτέλεση  εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  του  γενικού νοσοκομείου θήρας, μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών και για το χρονικό διάστημα του ενός έτους»

 

2621. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ SITE .docx