ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων αισθητήρων οξυγόνου των αναισθησιολογικών μηχανημάτων LEON του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων αισθητήρων οξυγόνου των αναισθησιολογικών μηχανημάτων LEON του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έως την 31/12/2019 ΑΡ.ΠΡΩΤ.4621/09-08-2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έως την 31/12/2019 ΑΔΑ: Ω2Ε7ΟΡΡ3-5ΒΧ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.4621/09-08-2019

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού – κάτω των ορίων - διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έως 31/12/2019 ».

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει αποκλειστικά τιμής.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία τριάντα ενός ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Πρόσκλησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 09-09-2019 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς.

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 80.996,54 € χωρίς ΦΠΑ. Επί καθαρού ποσού 79.839,06 € εφαρμόζεται ΦΠΑ 6% και επί καθαρού ποσού 1157,48€ εφαρμόζεται ΦΠΑ 13%. Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 6.1 της προκήρυξης και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού , εντός εξήντα (60) ημερών.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΑΕΜΥ ΑΕ και η δαπάνη για το εν λόγω έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019: Κ.Α.Ε. 24.01.10.80 Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ www.santorini-hospital.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πρώτων υλών επισιτισμού για την κάλυψη αναγκών τεσσάρων μηνών του Γ.Ν Θήρας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πρώτων υλών επισιτισμού για την κάλυψη αναγκών τεσσάρων μηνών του Γ.Ν Θήρας , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία και υλικά προκειμένου να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο κατά μήκος της διαδρομής που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία και υλικά προκειμένου να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο κατά μήκος της διαδρομής που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΕ -5- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΕ -5- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.29011   απόφασης Υπουργού Υγείας, συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  για δώδεκα (12) μήνες  με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών  υγείας  στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 16/08/2019, ώρα 14.00

Επισυνάψεις
File
Download this file (9ΨΡΟΟΡΡ3-78Β.pdf)9ΨΡΟΟΡΡ3-78Β.pdf