Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο χιλιάδων κιλών αλατιού αποσκλήρυνσης πλυμένο για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο χιλιάδων κιλών αλατιού αποσκλήρυνσης πλυμένο για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

3598 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3901 ΜΕ ΑΔΑ Ω8ΖΘΟΡΡ3-Τ23 .pdf

 

3598. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2000 ΚΙΛΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΣΗΣ.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη δημιουργία ανοίγματος σε τοιχοποιία από γυψοσανίδα και την τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη δημιουργία ανοίγματος σε τοιχοποιία από γυψοσανίδα και την τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου στο χώρο του Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

 

3482. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΜΤΝ

3482 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3624 ΜΕ ΑΔΑ 97ΛΞΟΡΡ3-8ΓΖ (1)

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη προμήθεια ετήσιας ανανέωσης (31/07/2020 – 31/07/2021) λογισμικού PANDA ANTIVIRUS 220 αδειών για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη προμήθεια ετήσιας ανανέωσης (31/07/2020 – 31/07/2021) λογισμικού PANDA ANTIVIRUS 220 αδειών για το Γ.Ν. Θήρας »


3488. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ PANDA ANTIVIRUS 220 ΑΔΕΙΩΝ

 

3488 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3625 ΜΕ ΑΔΑ 6Υ42ΟΡΡ3-ΝΦΣ (1)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας , για ένα έτος

 

3365 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3477 ΜΕ ΑΔΑ 6641ΟΡΡ3-ΝΥ3.pdf

3365. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2824/21.05.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

2824. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛ .docx

2824 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3321 ΜΕ ΑΔΑ ΨΗ8ΥΟΡΡ3-6ΚΗ (1).pdf