Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια 300 τεμ ειδικών συσκευασιών, μεταφοράς κλινικών δειγμάτων δυνητικά μολυσματικών και 300 τεμ σωληνάρια με στυλεό για ιούς για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6ΔΒΞΟΡΡ3-ΤΜΔ

Πρόσκληση (word)

Αρ.Πρωτ.: 410/ 27.1.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια 300 τεμ ειδικών συσκευασιών, μεταφοράς κλινικών δειγμάτων δυνητικά μολυσματικών και 300 τεμ σωληνάρια με στυλεό για ιούς για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας» ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Την με Αρ. Πρωτ.374/26.01.2021 εισήγηση του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας . Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( 4.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χαμηλότερη Τιμή 27 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια φιαλίδια συλλογής αίματος για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας , για χρονική διάρκεια 12 μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια  φιαλίδια συλλογής αίματος για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου  του Γ.Ν. Θήρας , για χρονική διάρκεια 12 μηνών."

 

261. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 299 ΜΕ ΑΔΑ 60ΞΠΟΡΡ3-Η4Ω (1).pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια φιαλιδίων συλλογής αίματος για τις ανάγκεε του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό αυτόματου αναλυτή παραμέτρων πήξης, για δώδεκα μήνες προς κάλυψη αναγκών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης  με συνοδό εξοπλισμό αυτόματου αναλυτή παραμέτρων πήξης, για δώδεκα μήνες προς κάλυψη αναγκών του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας"

 

262. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 300 ΜΕ ΑΔΑ ΨΜΒΙΟΡΡ3-3ΞΑ (1).pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας»

 

Πρόσκληση για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

277. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 301 ΜΕ ΑΔΑ ΨΔΥΡΟΡΡ3-ΩΞΜ (1)

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξέτασης (Τ.Κ.Ε)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια  αντιδραστηρίων εξέτασης (Τ.Κ.Ε) ταχύτητα καθίζησης ερυθρών από σωληνάριο της γενικής αίματος μετά συνόδου εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου  του Γ.Ν. Θήρας για χρονική διάρκεια 12 μηνών. 

 

Πρόσκληση για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξέτασης ταχύτητας καθίζησης ερυθρών για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΘήραςΠρόσκληση για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξέτασης ταχύτητας καθίζησης ερυθρών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

164. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 297 ΜΕ ΑΔΑ ΩΘΑΙΟΡΡ3-4ΟΘ (1).pdf