Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γ.Ν. Θήρας».

«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γ.Ν. Θήρας».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 30-07-2019 ημέρα Τρίτη έως και τις 23-08-2019 ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , ( http:www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θήρας.

ΕΣΗΔΗΣ Μοναδικός Κωδικός: 19DIAB000005548

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού, αιματολογικού, βιοχημικού αναλυτού, αναλυτή ανάγνωσης ταινιών ούρων, ημιαυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και test ευαισθησίας, ανοσοαιματολογικές εξετάσε

Δημόσια διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού, αιματολογικού, βιοχημικού αναλυτού, αναλυτή ανάγνωσης ταινιών ούρων, ημιαυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και test ευαισθησίας, ανοσοαιματολογικές εξετάσεις αιμοδοσίας με μέθοδο γέλης, αιμόστασης – πήξης, μέτρηση καρδιακών ενζήμων και σήψης με συνοδό εξοπλισμό, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια συστήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας, προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας». CPV 33111660-5.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση , οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας, CPV: 33111660-5. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή , οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 05-04-2018 ημέρα Πέμπτη  έως και τις 30-04-2018 ημέρα Δευτέρα .

        Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θήρας.