Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ενός Γυναικολογικού Υπερηχοτομογράφου (CPV 33112200-0) για την κάλυψη αναγκών Μαιευτικής Γυναικολογίας και προγεννητικού ελέγχου στο Γ.Ν. Θήρας»

 

Διαβούλευση με τίτλο «Προμήθεια ενός Γυναικολογικού Υπερηχοτομογράφου (CPV 33112200-0) για την κάλυψη αναγκών Μαιευτικής Γυναικολογίας και προγεννητικού ελέγχου στο Γ.Ν. Θήρας » για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf

 

19DIAB000006627 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

 

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γ.Ν. Θήρας».

«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γ.Ν. Θήρας».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 30-07-2019 ημέρα Τρίτη έως και τις 23-08-2019 ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , ( http:www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θήρας.

ΕΣΗΔΗΣ Μοναδικός Κωδικός: 19DIAB000005548

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού, αιματολογικού, βιοχημικού αναλυτού, αναλυτή ανάγνωσης ταινιών ούρων, ημιαυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και test ευαισθησίας, ανοσοαιματολογικές εξετάσε

Δημόσια διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού, αιματολογικού, βιοχημικού αναλυτού, αναλυτή ανάγνωσης ταινιών ούρων, ημιαυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και test ευαισθησίας, ανοσοαιματολογικές εξετάσεις αιμοδοσίας με μέθοδο γέλης, αιμόστασης – πήξης, μέτρηση καρδιακών ενζήμων και σήψης με συνοδό εξοπλισμό, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας