ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ   Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

Αρ. πρωτ.: 3611/25-6-2021

ΩΥΠ9ΟΡΡ3-ΗΔΨ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια α’ υλών  επισιτισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας  για 5 μήνες για το  2021 . 

 ΑΔΑ: 6ΘΒΟΟΡΡ3-2ΓΟ

 Αρ.Πρωτ.: 3533/18.06.21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια α’ υλών  επισιτισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας  για 5 μήνες για το  2021 .  »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.

         β. Την με Αρ. Πρωτ.3531/18.06.21 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή του Γ.Ν.Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκαέξι χιλιάδες  ευρώ (16.000€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών ενδοουρολογίας για το ουρολογικό τμήμα  του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΑΔΑ: Ω8ΞΦΟΡΡ3-ΝΧΨ

Αρ.Πρωτ.:3445/14.06.2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών ενδοουρολογίας για το ουρολογικό τμήμα  του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.

           β. Την με Αρ. Πρωτ.3320/08.06.21 εισήγηση της Διευθύντριας της νοσηλευτικής υπηρεσίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια ευρώ (1.000€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια παιχνιδιών για την Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΑΔΑ: 6Κ4ΚΟΡΡ3-ΤΔ8

Αρ.Πρωτ.: 3444/14.06.2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια παιχνιδιών για την Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

 

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.

           β. Την με Αρ. Πρωτ.3369/10.06.21 εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τετρακόσια ευρώ (400€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ROUTER PEPLINK BALANCE 580 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ROUTER PEPLINK BALANCE 580 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

3298. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3397 ΜΕ ΑΔΑ 6ΑΣ1ΟΡΡ3-ΣΣ3 (1).pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ROUTER PEPLINK BALANCE 580 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx