ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια χειρουργικού υλικού για τη διενέργεια χειρουργείων όλων των ειδικοτήτων στο Γ.Ν. Θήρας»

 

621. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 661 ΜΕ ΑΔΑ 6ΤΓ1ΟΡΡ3-Λ8Λ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια χειρουργικού υλικού για τη διενέργεια χειρουργείων όλων των ειδικοτήτων στο Γ.Ν. Θήρας.docx

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων (15.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων (15.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας»

 

620. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 659 ΜΕ ΑΔΑ Ω87ΥΟΡΡ3-ΩΨΟ.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια 15.000 L πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για την εφαρμογή του διαιτολογίου του Γ.Ν. Θήρας & ετήσια υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτού μέσω της διαδικασίας συλλογής προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για την εφαρμογή του διαιτολογίου του Γ.Ν. Θήρας & ετήσια  υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτού μέσω της διαδικασίας συλλογής προσφορών»

 

453. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 511 ΜΕ ΑΔΑ 6ΜΗΟΟΡΡ3-ΣΝ7.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για την εφαρμογή του διαιτολογίου του Γ.Ν. Θήρας.docx

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού  καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

93. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 512 ΜΕ ΑΔΑ 64Χ1ΟΡΡ3-ΝΕΗ.pdf

 

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αεροστρωμάτων και περιχειρίδων πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αεροστρωμάτων και περιχειρίδων πολλαπλών χρήσεων  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

399. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 451 ΜΕ ΑΔΑ 9Ι3ΟΟΡΡ3-5ΝΓ.pdf

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αεροστρωμάτων και περιχειρίδων πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx