Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο MINDRAY VS-800

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο   MINDRAY VS-800

ΑΔΑ: 6ΡΑΞΟΡΡ3-ΡΙΣ

Αρ.Πρωτ.: 800/09-02-2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τριών (3) ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τριών (3) ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: ΨΟΛ60ΠΠ3-ΙΜΞ

Αρ.Πρωτ.:799/09-02-2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για θερμογραφικού ρολού για την εκτύπωση ιατρικών εξετάσεων.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για θερμογραφικού ρολού για την εκτύπωση ιατρικών εξετάσεων.

ΑΔΑ: 6ΣΦΑΟΡΡ3-Υ4Ε

Αρ.Πρωτ.:798/09-02-2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για επισκευή του θαλάμου νηματικής ροής hood) του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για επισκευή του θαλάμου νηματικής ροής  hood) του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας

ΑΔΑ: Ω3ΨΕΟΠΠ3-ΙΟ5

Αρ.Πρωτ.: 797/09-02-2021

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πιστοποίηση ISO ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πιστοποίηση  ISO ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Γ.Ν. Θήρας

ΑΔΑ: 6ΕΕΕΟΠΠ3-ΧΚΓ6ΕΕΕΟΠΠ3-ΧΚΓ

Αρ.Πρωτ.: 802/09-02-2021