ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο κλιματιστικών μονάδων (split unit) ενεργειακής απόδοσης 18000 και 12000 btu και μιας αντλίας συμπυκνωμάτων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο κλιματιστικών μονάδων (split unit) ενεργειακής απόδοσης 18000 και 12000 btu και μιας αντλίας συμπυκνωμάτων, για τον χώρο του μικροβιολογικού εργαστήριου και του ψηφιακού μαστογράφου του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο κλιματιστικών μονάδων (split unit) ενεργειακής απόδοσης 18000 και 12000 btu και μιας αντλίας συμπυκνωμάτων, για τον χώρο του μικροβιολογικού εργαστήριου και του ψηφιακού μαστογράφου του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DVD για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DVD για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DVD για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών