ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 6325 24 1 0 1 9

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού, στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά τριών (3) απινιδωτών / μόνιτορ για τος ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά τριών (3) απινιδωτών / μόνιτορ για τος ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά τριών (3) απινιδωτών / μόνιτορ για τος ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού μηχανήματος RIVACOLD Ιταλίας SVM008Z001 με σκοπό την άριστη λειτουργία των δύο θαλάμων συντήρησης του νεκροτομείου του Γ.Ν. Θήρας»

Π.Ε.Ε για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού μηχανήματος RIVACOLD Ιταλίας SVM008Z001 με σκοπό την άριστη λειτουργία των δύο θαλάμων συντήρησης του νεκροτομείου

Π.Ε.Ε. για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού μηχανήματος RIVACOLD Ιταλίας SVM008Z001 με σκοπό την άριστη λειτουργία των δύο θαλάμων συντήρησης του νεκροτομείου