Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τον κλίβανο AZTECA AC-450, του κατασκευαστικού οίκου Celitron, και της αντίστροφης όσμωσης αυτού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τον κλίβανο AZTECA AC-450, του κατασκευαστικού οίκου Celitron, και της αντίστροφης όσμωσης αυτού»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2704/03.05.22 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

2704. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2765 ΜΕ ΑΔΑ 9ΜΝΒΟΡΡ3-ΥΨΘ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τον κλίβανο AZTECA AC-450, του κατασκευαστικού οίκου Celitron, και της αντίστροφης όσμωσης αυτού.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας – οφιοαπώθησης, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας – οφιοαπώθησης, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης μυοκτονίας οφιοαπώθησης, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης μυοκτονίας οφιοαπώθησης, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Γ.Ν. Θήρας.pdf

 

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά αναλωσίμων του κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας (μητροσκόπια) για περίοδο ενός έτους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά αναλωσίμων του κυτταρολογικού εργαστηρίου  του Γ.Ν. Θήρας (μητροσκόπια) για περίοδο ενός έτους»

 

2476. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2491 ΜΕ ΑΔΑ Ω8ΦΒΟΡΡ3-Π04.pdf

 

Πρόσκληση για την αγορά αναλωσίμων του κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας (μητροσκόπια) για περίοδο ενός έτους.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος σιδερώματος ρούχων γρήγορων προγραμμάτων, μικρών φορτίων για την παροχή ειδικών υπηρεσιών σιδερώματος στο Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος σιδερώματος ρούχων γρήγορων προγραμμάτων, μικρών φορτίων για την παροχή ειδικών υπηρεσιών σιδερώματος στο Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση για προμήθεια συστήματος σιδερώματος ρούχων γρήγορων προγραμμάτων, μικρών φορτίων για παροχή ειδικών υπηρεσιών σιδερώματος στο Γ.Ν. Θήρας.docx

2187. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2468 ΜΕ ΑΔΑ Ρ0Ρ2ΟΡΡ3-Ε0Ο.pdf

 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών χειρουργείου για ουρολογικά χειρουργεία στο Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών χειρουργείου για ουρολογικά χειρουργεία στο Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών χειρουργείου για ουρολογικά χειρουργεία στο Γ.Ν. Θήρας

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών χειρουργείου για ουρολογικά χειρουργεία στο Γ.Ν. Θήρας.pdf