Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ταχέων διαγνωστικών σκευασμάτων (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας από COVID-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ταχέων διαγνωστικών σκευασμάτων (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας από COVID-19»

 

Πρόσκληση για την προμήθεια rapid test για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας από COVID-19.docx

 

9Ο74ΟΡΡ3-Ρ5Ι (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών έκτακτου ελέγχου φιαλών CO2 και επισκευής συστήματος πυρασφάλειας του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών έκτακτου ελέγχου φιαλών CO2 και  επισκευής συστήματος πυρασφάλειας του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6777/2.12.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ   (9.200,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

8 Δεκεμβρίου 2020

 

Πρόσκληση.docx

ΩΖΣ8ΟΡΡ3-ΘΥ0

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντλίας άντλησης ισχυρών χημικών υγρών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντλίας άντλησης ισχυρών χημικών υγρών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντλίας άντλησης ισχυρών χημικών υγρών.docx

ΨΛΒ6ΟΡΡ3-Φ86.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά φακέλων για το μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά  φακέλων για το μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας»

 

6573 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.docx

6Τ1ΡΟΡΡ3-ΗΕΔ.pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σύναψη εργασίας με Ειδικό Ιατρό εργασίας με σκοπό την προστασία της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Γ.Ν. Θήρας για περίοδο 12 μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σύναψη εργασίας με Ειδικό Ιατρό εργασίας  με σκοπό την προστασία της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Γ.Ν. Θήρας για περίοδο 12 μηνών

 

6604 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.docx

6604 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf