Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια σαρωτή εγγράφων με αυτόματο τροφοδότη και δυνατότητα διασύνδεσης με υπηρεσίες για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια σαρωτή εγγράφων με αυτόματο τροφοδότη και δυνατότητα διασύνδεσης με υπηρεσίες για το Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση για προμήθεια σαρωτή εγγράφων με αυτόματο τροφοδότη και δυνατότητα διασύνδεσης με υπηρεσίες.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά συσκευών ρυθμιστή κενού επιτοίχιες με δοχείο για την κλινική του μαιευτικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά συσκευών ρυθμιστή κενού επιτοίχιες με δοχείο για την κλινική του μαιευτικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας»

 

5442. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5496 ΜΕ ΑΔΑ ΩΙΥΝΟΡΡ3-ΠΧΣ (1).pdf

Πρόσκληση για την αγορά συσκευών. docx.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας»

 

5441. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5497 ΜΕ ΑΔΑ 6Ε34ΟΡΡ3-Χ3Ν (1).pdf

Πρόσκληση για προμήθεια ανταλλακτικών.docx

Πρόσκληση για αγορά μιας συσκευής θέρμανσης ασθενών για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μιας (1) συσκευής θέρμανσης ασθενών για την αίθουσα ανάνηψης της αίθουσας ανάνηψης του άσηπτου χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας»

 

5406. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5498 ΜΕ ΑΔΑ 64ΕΤΟΡΡ3-Ξ02 (1).pdf

Πρόσκληση για αγορά μιας συσκευής θέρμανσης ασθενών για το Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση για ασφάλιση εταιρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο

Πρόσκληση για ασφάλιση εταιρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο

 

5375. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5494 ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΥΥΟΡΡ3-ΤΔΤ (1).pdf

Πρόσκληση αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο.docx