Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6376/12.11.2020 εισήγηση της Διευθύντριας της Ν.Υ.  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι χιλιάδες ευρώ   (20.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

20 Νοεμβρίου 2020

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (WORD).

65ΔΘΟΡΡ3-178

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά φιαλίδιων συλλογής ThinPrep®, για Test-Pap με διάλυμα 20ml, Αμερικής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

                        ΑΔΑ:  9ΛΡΩΟΡΡ3-ΜΨΨ

         Αρ.Πρωτ.: 6521/19-11-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά φιαλίδιων συλλογής ThinPrep®, για Test-Pap με διάλυμα 20ml, Αμερικής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6475/17.11.2020 εισήγηση της Κυτταρολόγου  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εφτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ   (744,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

19 Νοεμβρίου 2020

 

6574 word

9ΛΡΩΟΡΡ3-ΜΨΨ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά κυτταροφυγόκεντρου και αναλωσίμων και χημικών κυτταροφυγόκεντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά κυτταροφυγόκεντρου και αναλωσίμων και χημικών κυτταροφυγόκεντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

6415. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6480 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΙΖΟΡΡ3-1ΗΚ (1).pdf

 

Πρόσκλησης.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 250L (συσκευασίας 10X25L) διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaClO) περιεκτικότητας 11% -14& για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 250L (συσκευασίας 10X25L) διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaClO) περιεκτικότητας 11% -14& για τον χώρο της χημικής απολύμανσης του Γ.Ν. Θήρας»

 

 

 

Πρόσκληση για προμήθεια 250L (συσκευασίας 10X25L) διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου (NaClO) περιεκτικότητας 11% -14& για το Γ.Ν. Θήρας.docx

6339. ΠΡΟΣΚΛΛΗΣΗ 6413 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΘΖΟΡΡ3-ΔΗΨ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) φορητού αναίμακτου διαδερμικού χολεριθρυνόμετρου για το παιδιατρικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) φορητού αναίμακτου διαδερμικού χολεριθρυνόμετρου για το παιδιατρικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας»

 

6233. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6296 αναίμακτου διαδερμικού χολεριθρυνόμετρου.pdf

 

Πρόσκληση για την αγορά ενός (1) φορητού αναίμακτου διαδερμικού χολεριθρυνόμετρου για το παιδιατρικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας.docx