Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Θήρας

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Θήρας »

 

1709. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1981 ΜΕ ΑΔΑ 9ΤΛ6ΟΡΡ3-0ΟΙ.pdf

 

1709. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 3 μήνες

                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 3 μήνες»

 

1708. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1933 ΜΕ ΑΔΑ 6ΩΝΓΟΡΡ3-86Λ (1).pdf

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων τροπονίνης και d-dimer με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 6 μήνες

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων τροπονίνης και d-dimer με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 6 μήνες»

 

1707. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1932 ΜΕ ΑΔΑ 6ΙΒ3ΟΡΡ3-ΨΗΘ.pdf

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων τροπονίνης και d-dimer με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 6 μήνες.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων (15.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων (15.000 L) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας

 

1722. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1826 ΜΕ ΑΔΑ Ψ11ΓΟΡΡ3-ΠΓΞ.pdf

Πρόσκληση για προμήθεια 15.000 L πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια χρωστικών-διαλυμάτων του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για κάλυψη αναγκών 12 μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια χρωστικών-διαλυμάτων του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για κάλυψη αναγκών 12 μηνών»

 

Πρόσκληση για προμήθεια χρωστικών διαλυμάτων του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για κάλυψη αναγκών 12 μηνών.docx

1721. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1827 ΜΕ ΑΔΑ ΩΑΗΩΟΡΡ3-ΕΞΜ.pdf