Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου για το τμήμα αιμοδοσίας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου για το τμήμα αιμοδοσίας


Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου για το τμήμα αιμοδοσίας του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τον εξοπλισμό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εντύπων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια εντύπων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Γ.Ν.Θήρας.


Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) τροχήλατων τραπεζιών πολλαπλών χρήσεων για το Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την για την προμήθεια πέντε (5) τροχήλατων τραπεζιών πολλαπλών χρήσεων για το Γ.Ν.Θήρα.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάθεση της διαχείρισης και αποκομιδής των μολυσματικών αποβλήτων του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την ανάθεση της διαχείρισης και αποκομιδής των μολυσματικών αποβλήτων του Γ.Ν.Θήρας.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.