Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια α΄υλών τροφίμων και ποτών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια α΄υλών τροφίμων και ποτών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια α΄υλών τροφίμων και ποτών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.docx

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια α΄υλών τροφίμων και ποτών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.pdf

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια  υγειονομικού για  τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για χρονική περίοδο 3 μηνών

ΑΔΑ: 923ΑΟΡΡ3-20Υ

Aρ.Πρωτ.: 834/10.2.22

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια  υγειονομικού για  τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για χρονική περίοδο 3 μηνών»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 743/08.02.2022 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριάντα χιλιάδες ευρώ ( 30.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για χρονικό διάστημα 01.04.22 έως 31.03.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για χρονικό διάστημα 01.04.22 έως 31.03.22»

 

582. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 745 ΜΕ ΑΔΑ ΡΟΖ5ΟΡΡ3-ΒΓΘ.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης αερίων αίματος, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για χρονικό διάστημα 01.04.22 έως 31.03.22.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια βιοχημικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για έξι μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια βιοχημικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για έξι μήνες»

 

353. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 744 ΜΕ ΑΔΑ ΨΓ28ΟΡΡ3-ΕΒΖ.pdf

 

Πρόσκληση για την προμήθεια βιοχημικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για έξι μήνες.docx

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας του πρώτου ορόφου του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας του πρώτου ορόφου του Γ.Ν. Θήρας»

 

505. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 660 ΜΕ ΑΔΑ ΩΧ5ΨΟΡΡ3-0Η4.pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στην κεντρική θύρα της μονάδας νοσηλείας του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Θήρας