Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας»

 

5441. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5497 ΜΕ ΑΔΑ 6Ε34ΟΡΡ3-Χ3Ν (1).pdf

Πρόσκληση για προμήθεια ανταλλακτικών.docx

Πρόσκληση για αγορά μιας συσκευής θέρμανσης ασθενών για το Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μιας (1) συσκευής θέρμανσης ασθενών για την αίθουσα ανάνηψης της αίθουσας ανάνηψης του άσηπτου χειρουργείου του Γ.Ν. Θήρας»

 

5406. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5498 ΜΕ ΑΔΑ 64ΕΤΟΡΡ3-Ξ02 (1).pdf

Πρόσκληση για αγορά μιας συσκευής θέρμανσης ασθενών για το Γ.Ν. Θήρας.docx

Πρόσκληση για ασφάλιση εταιρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο

Πρόσκληση για ασφάλιση εταιρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο

 

5375. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5494 ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΥΥΟΡΡ3-ΤΔΤ (1).pdf

Πρόσκληση αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ8071 για ένα εξάμηνο.docx

Πρόσκληση ασφάλισης εταιρικού οχήματος NISSAN VAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο

Πρόσκληση ασφάλισης εταιρικού οχήματος NISSAN VAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο

 

5374. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5495 ΜΕ ΑΔΑ ΩΔΨΜΟΡΡ3-51Ε (1).pdf

Πρόσκληση ασφάλισης εταιρικού οχήματος ΚΗΗ 8706 για ένα εξάμηνο.docx

Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας»

2819. 3η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ HEATMASTER .docx

2819. 3η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5414 ΜΕ ΑΔΑ 6ΝΠΣΟΡΡ3-ΦΛ2 (1).pdf