ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DVD για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DVD για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DVD για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ιατρικού μόνιτορ υψηλής ανάλυσης, για τη χρήση του με το λαπαροσκοπικό μηχάνημα του Γ.Ν. Θήρας»

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ιατρικού μόνιτορ υψηλής ανάλυσης, για τη χρήση του με το λαπαροσκοπικό μηχάνημα του Γ.Ν. Θήρας

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ιατρικού μόνιτορ υψηλής ανάλυσης, για τη χρήση του με το λαπαροσκοπικό μηχάνημα του Γ.Ν. Θήρας