Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή και συνοδού εξοπλισμού με χρησιδάνειο.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή και συνοδού εξοπλισμού με χρησιδάνειο για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: Ψ9ΕΕΟΡΡ3-Υ6Ρ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού μηχανισμού πανοραμικών λήψεων και ειδικών τομών.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού μηχανισμού πανοραμικών λήψεων και ειδικών τομών γναθοπροσωπικής περιοχής περιλαμβανομένου συστήματος ψηφιακής κεφαλομετρίας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής. 

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: Ψ9Ζ5ΟΡΡ3-ΞΓΦ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού ανιχτευτή για την επισκευή του ψηφιακού μαστογράφου του Γ.Ν.Θ.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ψηφιακού ανιχτευτή για την επισκευή του ψηφιακού μαστογράφου του Γ.Ν.Θ. με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΟΡ3ΞΟΡΡ3-3ΨΜ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών ορθοπεδικών εργαλείων και υλικών του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών ορθοπεδικών εργαλείων και υλικών του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΨΨ7ΟΡΡ3-Λ9Ο μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων υψηλής λευκαφαίρεσης.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων υψηλής λευκαφαίρεσης για μετάγγιση μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών πατά την κλίνη (BED SIDE) και φίλτρα υψηλής λευκαφαίρεσης για μετάγγιση έως 8 μονάδες πλάσματος παρά την κλίνη (BED SIDE) για το Γ.Ν. Θήρας.»

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: Ω24ΡΟΡΡ3-ΞΞΦ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.