Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας και D-Dimer με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας και D-Dimer με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση με ΑΔΑ: Ω32ΤΟΡΡ3-ΚΤΡ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 946ΡΟΡΡ3-9Μ0 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Β1ΥΟΡΡ3-0ΓΝ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια για την εκτέλεση ανοσοαιματολογικών εξετάσεων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για αντιδραστήρια για την εκτέλεση ανοσοαιματολογικών εξετάσεων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Δ2ΝΟΡΡ3-Η5Ω μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση σε συλλογή προσφορών για αντιδραστήρια αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για αντιδραστήρια αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΓΖ8ΟΡΡ3-ΠΕΗ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.