Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρα οξυμέτρησης SpO2 για μόνιτορ Mennen vitalogik 4500 της μονάδας εμφραγμάτων του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρα οξυμέτρησης SpO2 για μόνιτορ Mennen vitalogik 4500 της μονάδας εμφραγμάτων του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ ΩΛ3ΩΟΡΡ3-ΟΩΠ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητού μόνιτορ για τις κλίνες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητού μόνιτορ για τις κλίνες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΦ4ΣΟΡΡ3-9Ξ5 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος Φυσικοθεραπείας για ένα έτος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος Φυσικοθεραπείας για ένα έτος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΞΝ1ΟΡΡ3-Π01 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών και αναλώσιμων υγρών κλιβάνου αποστείρωσης για ένα έτος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών και αναλώσιμων υγρών κλιβάνου αποστείρωσης για ένα έτος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΒΠΡΟΡΡ3-ΗΝΣ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.