Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ενός χειροκίνητου παλετοφόρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά ενός χειροκίνητου παλετοφόρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ:ΨΕΖ2ΟΡΡ3-ΓΟΓ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια νευροδιεγέρτη με τη διαδικασία  της συλλογής προσφορών »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας βιοχημικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν. Θήρας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρα οξυμέτρησης SpO2 για μόνιτορ Mennen vitalogik 4500 της μονάδας εμφραγμάτων του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρα οξυμέτρησης SpO2 για μόνιτορ Mennen vitalogik 4500 της μονάδας εμφραγμάτων του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ ΩΛ3ΩΟΡΡ3-ΟΩΠ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητού μόνιτορ για τις κλίνες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητού μόνιτορ για τις κλίνες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΦ4ΣΟΡΡ3-9Ξ5 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.