Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού ανιχτευτή για την επισκευή του ψηφιακού μαστογράφου του Γ.Ν.Θ.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ψηφιακού ανιχτευτή για την επισκευή του ψηφιακού μαστογράφου του Γ.Ν.Θ. με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΟΡ3ΞΟΡΡ3-3ΨΜ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών ορθοπεδικών εργαλείων και υλικών του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών ορθοπεδικών εργαλείων και υλικών του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΨΨ7ΟΡΡ3-Λ9Ο μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων υψηλής λευκαφαίρεσης.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων υψηλής λευκαφαίρεσης για μετάγγιση μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών πατά την κλίνη (BED SIDE) και φίλτρα υψηλής λευκαφαίρεσης για μετάγγιση έως 8 μονάδες πλάσματος παρά την κλίνη (BED SIDE) για το Γ.Ν. Θήρας.»

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: Ω24ΡΟΡΡ3-ΞΞΦ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια απινιδωτή για τη Μονάδα Εμφραγμάτων Γ.Ν. Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια απινιδωτή για τη Μονάδα Εμφραγμάτων Γ.Ν. Θήρας.

 

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: Ψ811ΟΡΡ3-107 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος πανοραμικών λήψεων και ειδικών τομών.

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. αποφάσισε την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος πανοραμικών λήψεων και ειδικών τομών γναθοπροσωπικής περιοχής περιλαμβανομένου συστήματος ψηφιακής κεφαλομετρίας για το Γ.Ν. Θήρας.

Την απόφαση με ΑΔΑ: Ω328ΟΡΡ3-ΕΘ5 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυνάψεις
File
Download this file (Ω328ΟΡΡ3-ΕΘ5.pdf)Ω328ΟΡΡ3-ΕΘ5.pdf