ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Για την προμήθεια  αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού  εξειδικευμένων τμημάτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και για διάστημα 12 μηνών

με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,

προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 44.428,92 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24% και 13%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π) για 12 μήνες με σκοπό την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του  Γ.Ν .Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια κάθετου καταψύκτη

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια κάθετου καταψύκτη για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ : Ψ91ΣΟΡΡ3-ΕΨΒ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια επίπλων.

H Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τη διαμόρφωση του εφημερίου στον υπόγειο χώρο του Γ.Ν.Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΑ2ΓΟΡΡ3-ΛΝΔ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.