Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2824/21.05.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

2824. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛ .docx

2824 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3321 ΜΕ ΑΔΑ ΨΗ8ΥΟΡΡ3-6ΚΗ (1).pdf