Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6376/12.11.2020 εισήγηση της Διευθύντριας της Ν.Υ.  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι χιλιάδες ευρώ   (20.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

20 Νοεμβρίου 2020

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (WORD).

65ΔΘΟΡΡ3-178