Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τριών μηνών

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τριών μηνών»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2436/30.04.2020 εισήγηση της Νοσηλευτικής Yπηρεσίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών doc

Πρόσκληση συλλογής προσφορών pdf