Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (φιαλίδια συλλογής αίματος κλπ) για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21

ΑΔΑ: ΑΔΑ 9ΙΑΤΟΡΡ3-ΑΧΔ

Αρ.Πρωτ.: 4990/13.9.21

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (φιαλίδια συλλογής αίματος κλπ) για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας έως 31.12.21»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

         β. Την με Αρ. Πρωτ.4966/10.09.2021 εισήγηση του Εργαστηρίου Ι.Βιοπαθολογίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια ευρώ ( 1.500 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

13 Σεπτεμβρίου 2021