Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων των μηχανημάτων εγγραφής – εκτύπωσης ιατρικών απεικονίσεων του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες

ΑΔΑ: ΨΥΡ4ΟΡΡ3-ΧΦΧ

Αρ.Πρωτ.: 5681/ 7.10.20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων των μηχανημάτων εγγραφής – εκτύπωσης ιατρικών απεικονίσεων του ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 5521/30.09.2020 εισήγηση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης και βιοϊατρικής τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια ευρώ   (1.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

5521 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5681

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ DOC