Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5-Πολικού καλωδίου ΗΚΓ για holter DMS-300 Medexcel για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5-Πολικού καλωδίου ΗΚΓ για holter DMS-300 Medexcel για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας »

 

 

 4124. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5ΠΟΛΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΚΓ ΓΙΑ HOLTER DMS 300 MEDEXCEL.docx

4124 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4195 ΜΕ ΑΔΑ 6Ψ3ΕΟΡΡ3-ΨΣΞ (1).pdf