Skip to main content

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης και ελέγχου των τριών ψυκτικών μηχανημάτων του Γ.Ν. Θήρας cpv:50730000-1


                                                                                                                                                     ΑΔΑM: 23PROC012645668 2023-05-10

                        ΑΔΑ: 9ΦΘ5ΟΡΡ3-ΤΒΑ

         Αρ.Πρωτ.: 2833/10.05.2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης και ελέγχου των τριών ψυκτικών  μηχανημάτων του Γ.Ν. Θήρας cpv:50730000-1»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2733/05.05.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ ( 2.900 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

10 Μαΐου 2023

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

17 Μαΐου 2023

Τετάρτη

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την σύναψη σύμβασης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης και ελέγχου των τριών ψυκτικών  μηχανημάτων του Γ.Ν. Θήρας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης αναλαμβάνει το έργο της Συντήρησης και Ελέγχου  των παρακάτω εξοπλισμού (Πίνακας 1)  του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και πιο αναλυτικά:                                                                                                            

Ψύκτες Νερού-Αέρα

     Τύπος

                      Στοιχεία

  Ψυκτικό 

  μέσο

Κιλά

 

Ψ1 INTERKLIMA                LPCA-O75-RMB  S/N:LK311018

Παροχή αέρα 77.000m3/h - ψυκτική ισχύ 267,3 kw

R-407C

2*18 κιλά

 

Ψ2 INTERKLIMA                LPCA-O75-RMB  S/N:LK311019

Παροχή αέρα 77.000m3/h - ψυκτική ισχύ 267,3 kw

R-407C

2*18 κιλά

 

Ψ3 INTERKLIMA                LPCA-O75-RMB  S/N:LK311020

Παροχή αέρα 77.000m3/h - ψυκτική ισχύ 267,3 kw

R-407C

2*18 κιλά

                                                                          Πίνακας 1                                                                                                                                                            

    Α. Την ετήσια συντήρηση και  έλεγχο των Μηχανημάτων του Γ. Ν. Θήρας (δύο επισκέψεις ανά έτος) που περιγράφονται στον Πίνακα 1, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή  καθώς και τις υποδείξεις του  τεχνικού προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

     Β. Την σύνταξη του δελτίου ελέγχου Ψυκτικής Εγκατάστασης, για τα μηχανήματα της εγκατάστασης (πίνακας1)

 

      Γ. Την άμεση ανταπόκριση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε περίπτωση κρίσιμων βλαβών των ψυκτικών Μηχανημάτων (το  αργότερο εντός σαράντα οχτώ ωρών (48) ωρών). Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την  υποχρέωση άμεσης διάθεσης βασικών ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσιμων βλαβών, καθώς και της άμεσης τεχνικής τηλεφωνικής υποστήριξης του τεχνικού προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με σκοπό την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του εξοπλισμού σε περιπτώσεις επίλυσης απλών αστοχιών λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων.

    

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Α.  ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

Οι εργασίες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης των ψυκτικών μηχανημάτων

 συμπυκνώνονται  παρακάτω:

 

 1. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
 • Έλεγχος τυλιγμάτων
 • Συμμετρία αμπέρ (10%)
 • Έλεγχος ακροδεκτών
 • Ψύξη περιελίξεως (έλεγχος θερμοκρασίας)
 • Έλεγχος αντιστάσεων λαδιών
 • Εμφάνιση λαδιού (χρώμα, ποσότητα)

   

      Β. ΕΛΕΓΧΟΙ

 • Έλεγχος παραμέτρων και λειτουργίας controller
 • Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου
 • Έλεγχος απόψυξης
 • Έλεγχος υπερθέρμανσης
 • Έλεγχος-Ρύθμιση λειτουργίας transducer πίεσης-αισθητηρίων
 • Θερμοκρασία discharge
 • Έλεγχος πρεσσοστάτη χαμηλή πίεσης
 • Έλεγχος πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης

 

       Γ. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

 • Έλεγχος ανεμιστήρων
 • Χημικός καθαρισμός

 

      Δ. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

 • Έλεγχος ροής νερού
 • Έλεγχος flow switch

 

 

      Ε. ΜΟΝΑΔΑ

 • Έλεγχος διαρροών

     

     ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 • Έλεγχος ρελέ (ανεμιστήρων, συμπιεστών)
 • Έλεγχος αυτοματισμού
 • Έλεγχος θερμικών
 • Καθαρισμός ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων μονάδας

 

     Ζ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΨΥΚΤΩΝ

Καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα καταγραφή εργασιών αλλά περιλαμβάνεται είτε στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή είτε απαιτείται για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού.

 

Για την εκτέλεση των απαιτούμενων ελέγχων και μετρήσεων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα χρησιμοποιήσει πιστοποιημένα και διακριβωμένα όργανα μέτρησης:

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως προσκομίσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλα τα έντυπα συντηρήσεων – ελέγχων – μετρήσεων και δοκιμών του εξοπλισμού.

 

Το κόστος των μικρό-αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων ειδών καθαρισμού καθώς και όλων των εργαλείων που απαιτούνται στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνεται στην εν λόγω σύμβαση.

 

 

Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ INTERCLIMA :

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΓΙΑ:

Την άμεση ανταπόκριση ειδικευμένων τεχνικών για υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών του εξοπλισμού είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση συστατικών μερών, μονάδων, ανταλλακτικών ή τμημάτων, καθώς και για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Γ.Ν. Θήρας για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσίασε ή παρουσιάζει ο εξοπλισμός  αλλά και για τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό την άμεση επίλυση των δυσλειτουργιών  και την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού.

Εάν στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν ανταλλακτικά και εργασίες εγκατάστασης αυτών και επιπλέον η βλάβη δεν είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης, τότε η δαπάνη των ανταλλακτικών και της πρόσθετης εργασίας  θα βαρύνει πρόσθετα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ύστερα από σχετική ανάλυση και προέγκριση της προκύπτουσας δαπάνης .

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 

 • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
 • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.05.23  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00.
 • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
 • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
 • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. &

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ