ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικού Εργαστηρίων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- Προμήθεια οδοντιατρικού χειρουργικού μοτέρ & οδοντιατρικής αυτόνομης συσκευής υπερήχων για το Γ.Ν. Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- Προμήθεια οδοντιατρικών εργαλείων για το Γ.Ν. Θήρας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών εργαστηρίων και ιατρείων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας