Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της φορητής θερμοκοιτίδας μεταφοράς ΤΙ-2000, του κατασκευαστικού οίκου David

ΑΔΑ: ΨΤΟΥΟΡΡ3-7ΞΝ

Αρ.Πρωτ.: 3001/16.05.22

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της φορητής θερμοκοιτίδας μεταφοράς ΤΙ-2000, του κατασκευαστικού οίκου David»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2965/13.05.22 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Επτακόσια ευρώ (700 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

16 Μαΐου 2022