Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο προστατευτικών τζαμιών ή Plexiglas , για την γραμματεία της Διοίκησης και τη γραμματεία του Ακτινολογικού του Γ.Ν. Θήρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο προστατευτικών τζαμιών ή Plexiglas , για την γραμματεία της Διοίκησης και τη γραμματεία του Ακτινολογικού του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2548/08.05.2020 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια εκατό ευρώ   (1.100,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

 

2548. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ Η PLEXIGLASS

2548 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2571 ΜΕ ΑΔΑ Ω17ΒΟΡΡ3-ΒΗΒ (1)