Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του Heatmaster ζεστού νερού του Γ.Ν. Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 5.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του Heatmaster ζεστού νερού του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

          β. Την με Αρ. Πρωτ. 3194/09.06.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

3194.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5500 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.docx

3194 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3304 ΜΕ ΑΔΑ 6Υ8ΘΟΡΡ3-0ΑΒ (1).pdf