Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και της έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, κατά CPV: 71321000-4 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών: Υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών

ΑΔΑ: 992ΔΟΡΡ3-ΚΡΛ

Αρ.Πρωτ.: 3000/16.05.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και της έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, κατά CPV: 71321000-4 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών: Υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2854/10.05.24 εισήγηση του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (12.276 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

16 Μαΐου 2022