Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 3 μήνες

                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για 3 μήνες»

 

1708. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1933 ΜΕ ΑΔΑ 6ΩΝΓΟΡΡ3-86Λ (1).pdf