Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά φιαλίδιων συλλογής ThinPrep®, για Test-Pap με διάλυμα 20ml, Αμερικής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας

                        ΑΔΑ:  9ΛΡΩΟΡΡ3-ΜΨΨ

         Αρ.Πρωτ.: 6521/19-11-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά φιαλίδιων συλλογής ThinPrep®, για Test-Pap με διάλυμα 20ml, Αμερικής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6475/17.11.2020 εισήγηση της Κυτταρολόγου  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εφτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ   (744,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

19 Νοεμβρίου 2020

 

6574 word

9ΛΡΩΟΡΡ3-ΜΨΨ