ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων ( DVD ακτινογραφιών , ετικέτες BARCODE – φάκελοι DVD ) του ακτινολογικού τμήματος και του εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας για το 2020»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

          β. Την με Αρ. Πρωτ. 2311/24.04.2020 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας .

 

Pdf

Doc