ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού καθαριότητας cpv: (42716120-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας» ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Την με Αρ


ΑΔΑ: 6Γ41ΟΡΡ3-ΕΜ9

                                           

          ΑΔΑΜ:23PROC013315871 2023-08-29

            ΑΔΑ: 6Γ41ΟΡΡ3-ΕΜ9

              Αρ.Πρωτ.: 5377/29.08.2023

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού καθαριότητας cpv: (42716120-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 5328/25.08.23 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Θήρας.

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Διακόσια ενενήντα ευρώ   (290,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

29 Αυγούστου 2023

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

11 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων  το οποίο θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές – σημεία :

 • Τύπος Πλυντηρίου: Εμπρόσθιας Φόρτωσης
 • Στροφές: Τουλ. 1000/λεπτό
 • Χωρητικότητα Πλύσης: 6 kg
 • Γενική Εγγύηση Προμηθευτή: Τουλάχιστον 2 έτη
 • Να διαθέτει πιστοποίηση CE
 • Πίνακας ελέγχου στα Ελληνικά
 • Απαιτούμενος Χρόνος Παράδοσης: 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάληψης εντολής προμήθειας.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
 • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax: 2286035459 έως την 11.09.23  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
 • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
 • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
 • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

                                                           

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &

 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

                                           

          ΑΔΑΜ:23PROC013315871 2023-08-29

            ΑΔΑ: 6Γ41ΟΡΡ3-ΕΜ9

              Αρ.Πρωτ.: 5377/29.08.2023

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού καθαριότητας cpv: (42716120-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 5328/25.08.23 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Θήρας.

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Διακόσια ενενήντα ευρώ   (290,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

29 Αυγούστου 2023

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

11 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων  το οποίο θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές – σημεία :

 • Τύπος Πλυντηρίου: Εμπρόσθιας Φόρτωσης
 • Στροφές: Τουλ. 1000/λεπτό
 • Χωρητικότητα Πλύσης: 6 kg
 • Γενική Εγγύηση Προμηθευτή: Τουλάχιστον 2 έτη
 • Να διαθέτει πιστοποίηση CE
 • Πίνακας ελέγχου στα Ελληνικά
 • Απαιτούμενος Χρόνος Παράδοσης: 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάληψης εντολής προμήθειας.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
 • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax: 2286035459 έως την 11.09.23  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
 • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
 • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
 • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

                                                           

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &

 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θήρας

 • Καρτεράδος Τ.Κ.84700, Σαντορίνη, Θήρα
 • (+30) 22860 35300
 • (+30) 22860 35459
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Please enable the javascript to submit this form