Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

          β. Την με Αρ. Πρωτ. 2819/21.05.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

2819.ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ HEATMASTER .docx

2819 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3303 ΜΕ ΑΔΑ Ψ42ΒΟΡΡ3-8ΚΧ.pdf