ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ ΑΕ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ :

Yποψηφίους να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην ΑΕΜΥ ΑΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση των Ιατρικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας .

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο , από 10/04/2019 εως 30/04/2019, ώρα 14:00τα ακόλουθα :

1) αίτηση συμμετοχής,

2) το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και,

3) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή . Η αποστολή των φακέλων μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής : α) μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή β) αυτοπροσώπως, καθημερινά 8.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700 , Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη: ΠΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ , Τ.Κ. 84700, ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΕΜΥ ΑΕ / Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………….., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ……..…... Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή β) η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Θήρας. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι τις 3/5/2019, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.