Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έως την 31/12/2019 ΑΡ.ΠΡΩΤ.4621/09-08-2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έως την 31/12/2019 ΑΔΑ: Ω2Ε7ΟΡΡ3-5ΒΧ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.4621/09-08-2019

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού – κάτω των ορίων - διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έως 31/12/2019 ».

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει αποκλειστικά τιμής.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία τριάντα ενός ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Πρόσκλησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 09-09-2019 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς.

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 80.996,54 € χωρίς ΦΠΑ. Επί καθαρού ποσού 79.839,06 € εφαρμόζεται ΦΠΑ 6% και επί καθαρού ποσού 1157,48€ εφαρμόζεται ΦΠΑ 13%. Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 6.1 της προκήρυξης και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού , εντός εξήντα (60) ημερών.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΑΕΜΥ ΑΕ και η δαπάνη για το εν λόγω έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019: Κ.Α.Ε. 24.01.10.80 Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ www.santorini-hospital.gr.