Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου του Γ.Ν. Θήρας

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου του Γ.Ν. Θήρας για διάστημα δύο (2) μηνών με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 66ΑΩΟΡΡ3-Γ2Ζ μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.