Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για 12 μήνες με σκοπό την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για 12 μήνες με σκοπό την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο Γ.Ν.Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ευρώ (3.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.