«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χρωστικών - διαλυμάτων και σύστημα φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χρωστικών - διαλυμάτων και σύστημα φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.