Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για 12 μήνες με σκοπό την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

H A.E.M.Y. A.E. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για 12 μήνες με σκοπό την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο Γ.Ν.Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ευρώ (3.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται. 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας Φαρμάκων για το Φαρμακείο του Γ.Ν.Θ για διάστημα δύο (2) μηνών

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
προμήθειας Φαρμάκων για το Φαρμακείο του Γ.Ν.Θ
με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανακατασκευή του δαπέδου του Γ.Ν.Θήρας.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την ανακατασκευή δαπέδου του Γ.Ν.Θήρας.

Την πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΝΓΤΟΡΡ3-420 μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.